Algemene voorwaarden

Verkeerstheorie Van Wijngaarden

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn  voor het laatst aangepast op: 29-01-2021


Verkeerstheorie Van Wijngaarden
K.J.W. Ottolanderstraat 7
2771JH Boskoop
KvK-nummer: 67770827


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Verkeerstheorie Van Wijngaarden (verkoper) en iedere afnemer (koper) van één of meer van de door Verkeerstheorie Van Wijngaarden aangeboden producten en/of diensten.

2. Algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

3. De koper stemt ermee in om de aangeboden producten en/of diensten nooit (op welke manier dan ook) te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exporteren (voor welke doel dan ook) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.


Artikel 2 – Aanbiedingen en prijzen

1. Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend tenzij in de aanbieding een termijn voor de aanvaarding is gesteld. De aanbieding vervalt wanneer de termijn is verlopen.

2. Onmiskenbare vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

3. De prijzen zijn (tenzij anders vermeld); inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten, in Nederlandse valuta.

4. De kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand voor het gebruik van de producten en/of diensten zijn voor de koper en niet in de prijzen van de verkoper inbegrepen.

5. De verkoper is te allen tijde gerechtigd de abonnementsprijs te verhogen. De nieuwe abonnementsprijs geldt alleen voor  nieuwe abonnementen. Van bestaande abonnementen worden de abonnementsprijzen niet verhoogd.


Artikel 3 – De overeenkomst

1. Er is sprake van een overeenkomst tussen verkoper en koper als deze schriftelijk, mondeling (telefonisch) of via elektronische weg tot stand is gekomen. De aanvaarding kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

2. De overeenkomst zal na aanvaarding door de verkoper via elektronische weg worden bevestigd.

3. Betreft het product en/of de dienst een abonnement, dan wordt dit abonnement na afloop van de periode automatisch met dezelfde periode verlengd.

4. Beëindigen van een abonnement dient door de koper uiterlijk één week vóór het aflopen van de abonnementsperiode via het hiervoor bestemde formulier op de website te worden opgezegd bij de verkoper. Dit betekent dat als het abonnement op een vrijdag afloopt, dat het abonnement uiterlijk de donderdag een week ervoor moet worden opgezegd.

5. Beëindigen van een abonnement in de proefperiode dient door de koper uiterlijk één dag vóór het einde van de proefperiode bij de verkoper binnen zijn!!

6. Bij het opzeggen van een abonnement ná de uiterste opzegdatum (zoals omschreven in lid 4 en 5 van dit artikel) zal het abonnement automatisch worden beëindigd aan het einde van de volgende abonnementsperiode.


Artikel 4 – Restitutie Beleid

1. De aankoop annuleren bij (digitale) producten en/of diensten kan alleen gedurende de eerste 14 dagen (bedenktijd) na levering of reservering. Hierbij is de eerste dag, de dag na levering of reservering. Voorwaarde hierbij is dat het product en/of de dienst nog NIET (geheel of gedeeltelijk) gebruikt mag zijn.

2. De aankoop annuleren kan alleen schriftelijk via een mail (info@verkeerstheorievanwijngaarden.nl) aan de verkoper. Als voorbeeld betekent dit dat de annulering bij een levering op vrijdag uiterlijk op zaterdag twee weken later bij de verkoper per mail binnen moet zijn.

3. Voor het annuleren van een klassikale cursus (contactonderwijs) na afloop van de 14 dagen bedenktijd geldt de navolgende annuleringsregeling:
     a. Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de cursus: betaling van 100% van de overeengekomen cursusprijs
     b. Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de cursus: betaling van 50% van de overeengekomen cursusprijs
     c. Bij annulering tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus: terugbetaling van de (geheel of gedeeltelijk) overgemaakte cursusprijs verminderd met €50,- reserveringskosten

4. De verkoper draagt er zorg voor dat de cursist tijdig op de hoogte wordt gesteld als door onvoorziene omstandigheden (als gevolg van ziekte, een ongeval, weer- en of verkeersomstandigheden of overige situaties van onmacht) een klassikale cursus/les geen doorgang kan hebben. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie en/of schadevergoeding. Wel zorgt de verkoper ervoor dat de leerling de gemiste klassikale cursus/les kan inhalen.

5. Restitutie geschiedt alleen door middel van overschrijving per bank en nooit in contanten.


Artikel 5 – Betalingen

1. Betalingen dienen vóór levering van de (digitale) producten en/of diensten elektronisch door middel van overschrijving per bank te worden voldaan.

2. Bij automatische incasso dient de koper er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is op de betaalrekening. Als er geen voldoende saldo beschikbaar is houdt de verkoper zich het recht voor om het product en/of de dienst niet te leveren of het abonnement met onmiddellijke ingang stop te zetten.

3. Bij het reserveren van een klassikale cursus (contactonderwijs) dienen de volledige cursusprijs direct na reservering elektronisch door middel van overschrijving per bank te worden voldaan.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. De verkoper draagt er zorg voor dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een passende dekking biedt tegen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper indien er sprake is een klassikale cursus (contactonderwijs)

2. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de koper.

3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade of letsel van of aan de koper welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor het al dan niet goed functioneren van de door de koper gebruikte communicatiemiddelen op afstand voor het kunnen gebruiken van de aangeboden producten en/of diensten.

5. Het cursusmateriaal wordt door verkoper met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en actueel gehouden maar mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen (bijvoorbeeld een juridisch geschil) zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

6. Verkoper is niet aansprakelijk als de informatie die op de site beschikbaar is, niet juist, niet volledig of niet actueel is.

7. Verkoper behouden zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar is niet verplicht om informatie op de site bij te werken.


Artikel 7 – Geschillen 

1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen overeengekomen partijen dienen in eerste aanzet in onderling overleg te worden opgelost.

3. Geschillen tussen overeengekomen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.